City-Test Center
Bangalore
Bhilai
Chennai
Cochin
Coimbatore
Hyderabad
Goa
Raipur
Rajahmundry
Tirupati
Vijayawada
Vishakhapatnam