City-Test Center
Ahmedabad
Ajmer
Aurangabad
Baroda
Jaipur
Kolhapur
Mumbai
Nashik
Nagpur
Pune
Sindhudurg
Udaipur